Home

 

Recht op onderwijs

Onze stichting staat voor het recht op onderwijs voor iedereen. Dat recht willen we bevorderen en voor een ieder inroepen.

Missie

Onze missie is dat wij mensen in Nederland willen ondersteunen die problemen ondervinden bij het uitoefenen van hun recht op onderwijs. Daarbij maakt het ons niet uit om wie het gaat of in welke positie iemand verkeert, omdat het recht op onderwijs een universeel en fundamenteel mensenrecht is.

Waar richten we ons op?

Als organisatie richten we ons –in eerste instantie- op asielzoekers die in hun onderwijswensen belemmerd worden door Nederlandse wetten. Vooral omdat uit onderzoek blijkt dat asielzoekers van 18 plus tot de zwakste groep in de Nederlandse samenleving blijken te horen. De Nederlandse Staat onthoudt hen, als ze niet voor hun 18e aan een opleiding begonnen zijn, het recht op onderwijs. Zie ook het rapport van de Adviescommissie (van de Regering) voor Vreemdelingenzaken van 22-3-2013.

Uit dit rapport blijkt dat veel asielzoekers door het ontbreken van activiteiten, zoals onderwijs, zelfs gehospitaliseerd raken (asielzoekers mogen veelal ook niet werken). Daarnaast willen we het recht op onderwijs voor iedereen op de agenda van de 2e Kamer der Staten Generaal zetten. Anders gezegd: we willen met de “Haagse” politiek in gesprek komen om het recht op onderwijs om te zetten in daden en Nederlandse wetten. Het recht op onderwijs is overigens al vastgelegd in artikel 2 Eerste Protocol van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, maar ook in artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (VN), artikel 13 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (VN) en in de World Declaration on Education for All (UNESCO). Allemaal verdragen die de Nederlandse Staat heeft ondertekend en/of onderschreven. Wij hebben in 2012 met diverse leden van de 2e Kamer gesproken (CU, D66, PvdA en VVD). D66 heeft zelfs Kamervragen gesteld (de beantwoording was overigens erg teleurstellend). Maar na de 2e Kamer verkiezingen bleef het erg stil. Geen enkel Kamerlid of politieke partij reageert meer op onze mailtjes of brieven waarin we aandacht vragen voor genoemde doelgroep (kennelijk een te moeilijk onderwerp). Wij willen mensen die in Nederland wonen en/of leven, met onderwijs meer kansen en hoop geven op een beter leven, een leefbaar inkomen te verwerven, in Nederland of in het land van herkomst.

Werkzaamheden van onze stichting

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de onderbouwing van onze plannen, opbouwen van onze organisatie, contacten leggen met scholen, azc’s, 2e Kamerleden, instanties zoals Defence for Children, UAF en anderen. We hebben ook een flink aantal (aansprekende en alom gerespecteerde) personen gevonden die onze plannen, al dan niet actief, ondersteunen. Deze personen hebben zich verenigd in onze Raad van Aanbeveling, zie de link “Onze organisatie” op deze site. Ook hebben we, op 22-5-2013, met de top van het ministerie van OC&W overlegd. Maar na al die overleggen zijn we helaas tot de conclusie gekomen dat kennelijk niemand het lef heeft om een moeilijk probleem op de politieke agenda te zetten. Daarom rest ons maar een handeling: de Nederlandse rechter om een oordeel te vragen. We hebben een aantal voorbeeldgevallen overgedragen aan Fischer Advocaten te Haarlem, gespecialiseerd in sociaal economische mensenrechten. Desnoods procederen we door tot aan het Europese Hof voor de Mensenrechten.

Maar we hebben meer gedaan. Door puur toeval merkten we ook dat sommige scholen, zoals bijvoorbeeld in Alkmaar, Den Helder en Heerhugowaard niet of onvoldoende bekend waren met de regelgeving m.b.t. minderjarige ongedocumenteerde asielzoekers. Sommige asielzoekers werden geweigerd voor een opleiding en anderen mochten niet verder met hun reeds begonnen opleiding. Hier hebben we zelf actie op ondernomen en hebben in een enkel geval het ministerie van OC&W ingeschakeld, COA Rijswijk, Defence for Childeren om assistentie gevraagd of anderen ondersteund. Uiteindelijk konden deze jongeren gewoon naar school of mochten ze hun opleiding afmaken. Wij hebben aan het COA Rijswijk (hoofdkantoor) verzocht om de voor scholen kennelijk onduidelijke regelgeving m.b.t. ongedocumenteerden aan het ministerie van OC&W te melden.

Verantwoording en transparantie

De belastingdienst heeft per 1-1-2014 bepaalde voorwaarden aan z.g.n. ANBI stichtingen gesteld. Wij voldoen aan al deze voorwaarden. We hebben een website en onze naam en doelstellingen staan o.m. vermeld onder de link “Over het Robin Hood College”. De namen van onze bestuursleden, Raad van Toezicht en Raad van Aanbeveling, contactgegevens, RSIN nummer, KvK nummer en beloningsbeleid staan vermeld onder de link “Onze organisatie”. Ons beleidsplan en de op grond van financiële realiteit gebaseerde aanpassingen daarop, verslag van de uitgevoerde activiteiten en onze financiële verantwoording (zie ons Jaarverslag 2012) staan onder de link “Downloads”. Daarmee voldoen we dus aan de voorwaarden van de belastingdienst.

Ton Schuitemaker, LLB

Bestuursvoorzitter Stichting Robin Hood College

1367230663NLogo_Robin_Hood_aangepast_01_klein-1.jpg