Downloads Kenniscentrum

 

 

 

Artikel 1 lezing: “Wij zijn hier” pdf file (Artikel 1 lezing Wij zijn hier)

Beantwoording Kamervragen recht op onderwijs voor asielzoeokers pdf file (beantwoording-kamervragen-over-recht-op-onderwijs-voor-asielzoekers-vanaf-18-jaar) )

Brief 2e Kamer: Toezeggingen op Rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid 13-9-2013 pdf file(Toezeggingen op rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid, koepelbrief-def)

Brief aan Kabinetsinformateur 28-3-2017 pdf file (Kabinetsinformateur 28-3-2017)

Brief minister van SZW inzake stages mbo pdf file  (Brief Mininster SZW 8-12-2012 kst-32144-21 stage asielzoekers)

Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen pdf file (Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, stb-2013-360)

Europees sociaal handvest pdf file (Europees Sociaal Handvest)

Europese Opvangrichtlijn pdf file (Opvangrichtlijn)

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) pdf file (EVRM)

HBO eindscriptie onderwijs ongedocumenteerden pdf file (eindscriptie-onderwijs-ongedocumenteerden-okt-2016)

Het leven Gaat door pdf file (Het leven gaat door-def)

Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind  pdf file  (Kinderrechtenverdrag)

Internationaal verdrag inzake economische sociale en culturele rechten pdf file (Internationaal Verdrag inzake economische sociale en culturele rechten)

Manifest “Aan de slag” 2016 pdf file (Manifest Aan de Slag)

Onderzoeksrapport recht op onderwijs en onderwijsdoelstellingen voor asielzoekerskinderen 2014 pdf file (Onderzoeksrapport onderwijs asielzoekerskinderen)

Rapport Gezinslocaties Werkgroep Kind in azc, november 2014 pdf file  (rapport_gezinslocaties Werkgroep Kind in azc november 2014 )

Rapport vreemdelingenbewaaringen 2012 pdf file (rapport_vreemdelingenbewaring_2012_105)

Recht op stage, RB Den Haag pdf file (Recht op stage, RB Den Haag 2-5-2012)

Spreekbeurt Asielzoekers pdf file (Spreekbeurt asielzoekers)

Spreekbeurt Asielkinderen pdf file (Spreekbeurt verhalen asielkinderen)

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) pdf file (Universele verklaring rechten mens.htm)

Verdrag inzake de bestrijding van discriminatie in het onderwijs pdf file (Verdrag inzake de bestrijding van disciriminatie in het onderwijs)

Verdrag Géneve 1951 pdf file (Verdrag van Genève 1951)

Verloren tijd, Adviescommisie voor Vreemdelingenzaken pdf file (Verloren tijd, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken)

Verslag gesprek Robin Hood College en COA 11-6-2014 pdf file (Verslag gesprek Robin Hood College en COA op 11 juni 2014 in Rijswijk)

Vluchtelingen en onderwijs, advies Onderwijsraad 23-2-2017 pdf file (Vluchtelingen-en-onderwijs, Onderwijsraad 23-2-2017)

Vreemdelingenwet 2000 pdf file (Vreemdelingenwet 2000)

Vrijheid van en recht op onderwijs 2003 pdf file (Vrijheid van en recht op onderwijs, 2003)

Werkgroep kind in azc 16-3-2012 pdf file (Werkgroep kind in azc 16-3-2012)

Wet educatie en beroepsonderwijs pdf file (WEB volledige tekst)

World  Declaration on education for All pdf file (World Declaration on Education for All)

WRR-Policy Brief 4, “Geen tijd verliezen” van opvang naar integratie van asielmigranten 16-12-2015 pdf file (wrr-policy-brief-web-geen-tijd-verliezen 16-12-2015)

Robin Hood College