Veelgestelde vragen

Kan iedereen een subsidieverzoek indienen?

Nee, op dit moment kunnen er helemaal geen subsidieverzoeken ingediend worden omdat we nog bezig zijn gelden te werven.

Wat is eigenlijk het verschil tussen asielzoekers en nieuwkomers?

Asielzoekers zijn mensen die in Nederland asiel aangevraagd hebben. Nieuwkomers kunnen ook asielzoekers zijn, maar dat hoeft niet. Zo zijn mensen die op grond van gezinshereniging in Nederland gekomen zijn, geen asielzoekers. Nieuwkomers zijn mensen die in ieder geval een asielstatus hebben. Asielzoekers hebben nog geen asielstatus, die wachten daar nog op of zijn daarvoor in procedure, al dan niet via de Nederlandse rechter(s).

Wat is het verschil tussen asielzoekers en vluchtelingen?

Vluchtelingen zijn mensen die op grond van gerede redenen of feitelijke omstandigheden voor vervolging, mishandeling, schending van mensenrechten of anderszins gevlucht zijn uit hun vaderland. Asielzoekers kunnen ook vluchtelingen zijn, maar er zijn ook asielzoekers die op grond van economische redenen, bijvoorbeeld wegens het ontbreken van enig economisch perspectief op een leefbaar inkomen uit hun vaderland gevlucht zijn. Het is niet aan ons, als organisatie, om een oordeel te vormen wie wel of niet als vluchteling gekwalificeerd dient te worden. Een ieder die huis en haard verlaten heeft, familie achtergelaten heeft en een nieuwe toekomst zoekt in een voor hen vreemd land, zal door ons ondersteund worden in zijn of haar onderwijswens vanuit de gedachte dat onderwijs hoop en geloof in een betere toekomst verzekerd, hier in Nederland of in het land van herkomst. Dat er in Nederland en/of Europa spelregels zijn wie wel of niet tot Nederland toegelaten kunnen worden, beschouwen wij als van zelfsprekend. Maar dat doet naar onze mening niets af aan onze internationale of universele verplichting om mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling of universele recht op onderwijs.

Wat zijn ongedocumenteerden?

Dat zijn mensen die geen asiel- of vluchtelingenstatus (verblijfsvergunning) hebben. Deze mensen worden ook soms illegalen genoemd. Maar niet iedere ongedocumenteerde is ook per definitie een illegale vreemdeling.

Gaan jullie ook nieuwkomers ondersteunen die over onvoldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken om in een regulier ROC in te stromen?

Dat behoort zeker tot de mogelijkheden. Maar alles staat of valt bij voldoende sponsoring.

Wordt er ook rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van studenten?

Absoluut. Vooral bij asielzoekers is het duidelijk dat er veel speelt. Zo mag niet ontkend worden dat asielzoekers met zorgen zitten over hun asielprocedure of de reden waarom ze asiel hebben gevraagd. Daarnaast speelt vaak minimale huisvesting een rol. In de begeleiding door docenten en mentoren zal extra aandacht aan genoemde aspecten besteed worden.

Welke garantie heb ik dat mijn donateursgeld goed besteed wordt?

Daar staan we als organisatie garant voor en kunt u ons –ook als personen- op afrekenen. Daarnaast is het de taak van onze raad van toezicht om er ook op toe te zien dat de gegeven gelden goed besteed worden. Het bestuur van onze organisatie garandeert onze raad van toezicht volledig, transparant toezicht en inzage op ons financiële beleid.

Logo Robin Hood