DONATEURS EN SPONSORS

Sponsor worden
Bedrijven en instellingen kunnen op grond van de onlangs geïntroduceerde “Geefwet” goede doelen ondersteunen. Onze Stichting Robin Hood College zou een van die goede doelen kunnen zijn. Met uw sponsoring zou u personen die op dit moment geen, of beperkte  toegang tot het Nederlandse onderwijs hebben kunnen ondersteunen, om hen daarmee hoop en geloof in een betere toekomst en het verwerven van een leefbaar inkomen te ondersteunen, in Nederland of het land van herkomst. Dit kan omdat onze stichting door de Belastingdienst erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door u toegekende en betaalde sponsoring, bijvoorbeeld in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn daardoor als kostenpost aftrekbaar gesteld. Daarnaast kunt u door sponsoring uw bedrijf, via onze stichting, presenteren als een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt. Het ondersteunen van onze doelgroep is niet in strijd met de Nederlandse wet of Internationale Verdragen, bijvoorbeeld gegrond op artikel 2 van het Eerste protocol van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM), artikel 10 lid 2 van de Vreemdelingenwet 2000, artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM, van de VN), artikel 13 lid 2 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (ICESCR) of de World Declaration on Education for All van de UNESCO (allemaal door Nederland ondertekende, onderschreven verdragen of wetten). Heeft u interesse en wilt u weten hoe wij uw sponsoring in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen publiekelijk kunnen maken?  Neem dan contact op met de voorzitter van onze stichting (via “contact”). Bedenk daarbij ook dat het bedrag dat u mogelijk wilt sponsoren altijd erg welkom is vanuit de gedachte: “wie het kleine niet eert, is het grote niet weert”.

Schenken en nalaten
Het opnemen van Stichting Robin Hood College in uw testament is een minder bekende manier om ons werk te steunen. Maar u zou ons hiermee enorm kunnen helpen. Heeft u al een testament? Het is niet iets waar we dagelijks bij stilstaan, maar wel belangrijk om goed geregeld te hebben. Naast familie en vrienden kunt u ook een goed doel opnemen in uw testament. Dit heet een legaat of erfstelling en u kunt deze bijvoorbeeld aan de stichting Robin Hood College toewijzen. Dit kan ook met kleinere bedragen, bijvoorbeeld vanaf € 1.000,00. Neem hiervoor contact op met uw notaris, bijvoorbeeld als u uw testament wilt regelen. De Stichting Robin Hood College is een door de Belastingdienst aangewezen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is een schenking aan onze stichting vrijgesteld van schenkingsrecht. Misschien een mooi idee om iets aan de maatschappij achter te laten? Als u daartoe besluit, laat het ons dan weten.

Namenlijst Sponsors

Maagdenhuis

 

 

 

 

 

fundatie van den santheuvel sobbe01

 

Donateur worden?
We zijn op zoek naar mensen die ons financieel, maar daarmee ook moreel, willen steunen. Anders gezegd: we zoeken mensen met een sociaal hart, die achter onze doelstellingen staan. Mensen die achter het universele en fundamentele recht op onderwijs staan. Dus voor iedereen, maar zeker voor asielzoekers en nieuwkomers omdat die tot de zwakste groep in de Nederlandse samenleving behoren.

U kunt donateur worden van onze stichting. Hoe meer donateurs, hoe meer mensen wij kunnen helpen. Zonder donateurs zal onze stichting een roepende in de woestijn zijn. Dus: als u het recht op onderwijs ook, net als onze stichting, beschouwd als universeel en fundamenteel mensenrecht beschouwt, steun ons dan!

U kunt donateur worden door jaarlijks een bedrag aan ons te schenken. Omdat we door de Belastingdienst erkend zijn als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), is uw donatie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wij verzoeken u minimaal een bedrag ad € 15,00 per jaar te doneren (i.v.m. bankkosten).

 

Beveiligingscode:
security code
Vul de beveiligingscode in:

Submit