Over het Robin Hood College

Robin Hood College

Hoop en geloof in een betere en zinvolle toekomst, hier in Nederland of in het land van herkomst.

Onze missie is dat wij mensen in Nederland willen ondersteunen die problemen ondervinden bij het uitoefenen van hun recht op onderwijs. Daarbij maakt het ons niet uit om wie het gaat of in welke positie iemand verkeert, omdat het recht op onderwijs een universeel en fundamenteel mensenrecht is zoals ook vastgelegd in het EVRM en in de UVRM.

De zwakste groep in de Nederlandse samenleving blijken asielzoekers van 18 jaar en ouder te zijn. Asielzoekers hebben, in afwachting op een besluit van de IND of een beroep bij de rechter, veel vrije tijd (ze mogen namelijk ook niet werken) die ze nuttig kunnen gebruiken voor onderwijs zodat ze met de opgedane kennis een leefbaar inkomen kunnen verwerven, in Nederland of in het land van herkomst. In bepaalde gevallen mogen asielzoekers van 18 jaar en ouder niet naar school omdat de Nederlandse wet dat niet toestaat, of omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen (ze mogen meestal ook geen taalles volgen) of omdat ze het schoolgeld of bijkomende kosten en/of reiskosten niet kunnen betalen.

De Stichting Robin Hood College wil ook asielzoekers van 18+ helpen om zich te ontwikkelen door passend beroepsgericht onderwijs aan te laten bieden via reguliere ROC’s. Uit uitgebreid onderzoek (zie het rapport “Verloren tijd” van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken van 22-3-2013 en onze nota “Asiel- en nieuwkomersonderwijs 18+” van 20 januari 2012) is gebleken dat deze behoefte erg groot is. Jonge en iets minder jonge volwassenen willen graag doorleren. Het biedt hen een zinvolle dagbesteding, contact met leeftijdgenoten en het leidt af van de emotionele, sociale en praktische problemen waar ze dagelijks mee worstelen. Maar wat onderwijs vooral doet: het biedt hoop en geloof in een betere en zinvolle toekomst, hier in Nederland of in het land van herkomst.

We hebben de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan en overlegd met diverse scholen en instanties. Soms vragen we het ministerie van OC&W om scholen op hun verantwoordelijkheid te wijzen en soms vragen we Defence for Children om hulp, bijvoorbeeld als minderjarige asielzoekers door scholen geweigerd worden. We hebben ook overlegd met de top van het ministerie van OC&W en met verschillende 2e Kamerleden. Desondanks mogen of kunnen veel asielzoekers van 18 jaar en ouder nog steeds niet naar school. Daarom hebben we advocatenkantoor Fischer te Haarlem ingeschakeld om een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat te beginnen om het recht op onderwijs (ook voor asielzoekers) aan de Nederlandse rechter voor te leggen. De Nederlandse wet is namelijk niet in overeenstemming met Europees recht (EVRM) en door Nederland ondertekende Internationale verdragen (zoals het IVESCR), en dat is naar onze menig (en diverse Nederlandse professoren in mensenrechten en onderwijs) onrechtmatig.

We zoeken sponsoren om een fonds te maken van –voorlopig- ongeveer € 25.000,00 om jongeren met kleine bijdragen te ondersteunen en de juridische procedure te financieren.

Wij houden ons niet met asielprocedures bezig en zijn ook geen politieke organisatie. Wij zijn een idealistische organisatie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat niemand binnen onze organisatie enige vergoeding krijgt, ook geen onkostenvergoeding. Onze organisatie is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naast een bestuur heeft de Stichting Robin Hood College een raad van toezicht, waarvan de voorzitter Wethouder Onderwijs in Den Helder geweest is. De raad van toezicht houdt statutair toezicht op het financieel- en bestuursbeleid. Daarnaast kennen wij een raad van aanbeveling, of eigenlijk onze ambassadeurs die ons in onze doelstelling ondersteunen.  Zie voor de namen onder “Onze organisatie”.

Daarnaast zoeken wij intermediairs die zowel de ogen als oren van onze organisatie zijn.

In onze onderbouwende nota “Asiel- en nieuwkomersonderwijs 18+” kunt u nalezen waarom veel asielzoekers en nieuwkomers niet naar school kunnen, welke juridische onderbouwing we voor onze plannen hebben en de reslutaten van een enquête die we in oktober 2011 in het Azc Den Helder gehouden hebben. Deze nota kunt u in pdf onder “downloads” vinden.

In ons “Beleidsplan 2012-2017” kunt u lezen hoe onze stichting georganiseerd is, hoe we onze gelden beheren, hoe we gelden gaan werven, onze meerjarenbegroting en dezelfde enquêteresultaten als in onze nota “Asiel- en nieuwkomersonderwijs 18+”. Ook deze nota kunt u in pdf onder “downloads” vinden.

Onze organisatie is ondermeer gegrond op artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Deze verklaring kunt u vinden onder “downloads”.

Logo-Robin-Hood-aangepast-01-klein4.jpg